Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu

 

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti

Pastāvīgi

Statūti

 

2. Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu

Pastāvīgi

Leldes Vīksnas CV
3. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi
4. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā Mērķu izpilde 2018

Mērķu izpilde 2018, Eur

Mērķu izpilde 2017

Mērķu izpilde 2017, Eur

Mērķu izpilde 2016

Mērķu izpilde 2016, Eur

5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2018

Iemaksas 2017

Iemaksas 2016

Iemaksas 2015

Iemaksas 2014

6. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Finansējuma izlietojums 2018

Finansējuma izlietojums 2017

Finansējuma izlietojums 2016

Finansējuma izlietojums 2015

7. Atalgojuma politikas pamatprincipi 1x gadā Atalgojuma politikas principi

 

8. Informācija par amatmersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) Pastāvīgi Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs
9. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

1x gadā SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
10. Neauditēti starpperiodu pārskati

 

1x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos) Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

11. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

12. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

13. Informācija par organizatorisko struktūru

 

Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra"
14. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 

Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus
15. Informācija par iepirkumiem  Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"