Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu

 

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti Pastāvīgi Statūti
2. Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu Pastāvīgi Leldes Vīksnas CV
amati citās kapitālsabiedrībās nav
pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim
3. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Stratēģiskie mērķi un darbība
4. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā Mērķu izpilde 2021
Mērķu izpilde 2021, Eur
Mērķu izpilde 2020
Mērķu izpilde 2020, Eur
Mērķu izpilde 2019
Mērķu izpilde 2019, Eur
Mērķu izpilde 2018
Mērķu izpilde 2018, Eur
Mērķu izpilde 2017
Mērķu izpilde 2017, Eur
Mērķu izpilde 2016
Mērķu izpilde 2016, Eur
5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2021

Iemaksas 2020

Iemaksas 2019

Iemaksas 2018

Iemaksas 2017

Iemaksas 2016

Iemaksas 2015

Iemaksas 2014

6. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Finansējuma izlietojums 2021

Finansējuma izlietojums 2020

Finansējuma izlietojums 2019

Finansējuma izlietojums 2018

Finansējuma izlietojums 2017

Finansējuma izlietojums 2016

Finansējuma izlietojums 2015

7. Atalgojuma politikas pamatprincipi 1x gadā Atalgojuma politikas principi

 

8. Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) Pastāvīgi Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas
9. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

1x gadā SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
10. Neauditēti starpperiodu pārskati

 

1x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos) Pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2022.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2021.gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2020.gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem

11. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2021.gada pārskats

2020.gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

12. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība.

SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

13. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra"
14. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus
15. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"
16. Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi 1 x ceturksnī Paziņojums par dalībnieku sapulci 2020.13.02., 02.03., 13.04., 15.05.,
25.08. , 16.11., 30.12., 2021.08.02., 29.04., 25.05., 16.08.,  24.11., 2022.12.01., 15.02., 04.03., 29.04., 10.06., 13.09., 30.11. un 30.11. precizēta.
Dalībnieku sapulces lēmums 2020.13.02., 02.03., 13.04.,  15.05., 25.08., 16.11., 30.12., 2021.23.02., 29.04., 25.05., 16.08.,  24.11., 2022.12.01., 15.02., 04.03., 29.04., 10.06., 13.09., 30.11.
17. Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai 1 x gadā Pretkorupcijas pasākumi 2021
Pretkorupcijas pasākumi 2020
Pretkorupcijas pasākumi 2019