Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu

   
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti

Pastāvīgi

Statūti  
2. Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu

Pastāvīgi

Leldes Vīksnas CV
3. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi
4. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā Mērķu izpilde 2018 Mērķu izpilde 2018, EurMērķu izpilde 2017 Mērķu izpilde 2017, EurMērķu izpilde 2016 Mērķu izpilde 2016, Eur
5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2018 Iemaksas 2017 Iemaksas 2016 Iemaksas 2015 Iemaksas 2014
6. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Finansējuma izlietojums 2018 Finansējuma izlietojums 2017 Finansējuma izlietojums 2016 Finansējuma izlietojums 2015  
7. Atalgojuma politikas pamatprincipi 1x gadā Atalgojuma politikas principi  
8. Informācija par amatmersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) Pastāvīgi Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs  
9. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība   1x gadā SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
10. Neauditēti starpperiodu pārskati   1x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos) Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem  
11. Auditēts gada pārskats 1x gadā 2018. gada pārskats 2017. gada pārskats 2016. gada pārskats 2015. gada pārskats 2014. gada pārskats  
12. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
13. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra"
14. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus
15. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"