PSIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” privātuma politika

 

  1. Šī privātuma politika nosaka PSIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS”, adrese Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, personas datu aizsardzībā piemērojamos  pamatprincipus, kurus PSIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” (turpmāk- LLT) piemēro veicot personas datu apstrādi.
  2. Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.
  3. Personas datu apstrādi LLT veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. LLT personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
  4. LLT īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
  5. LLT apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku un klientu personas datus. Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai pakalpojuma saņemšanai, konkrēti, biļešu tirdzniecības ietvaros biļešu rezervēšanai.
  6. Datu subjektam LLT nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. LLT nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.
  7. Jums ir tiesības pieprasīt LLT piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.
  8. LLT nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
  9. Gadījumā, ja LLT Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad LLT ir pārliecinājusies, ka apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp LLT noteiktajām drošības prasībām.
  10. Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar PSIA “Liepājas leļļu teātris” pa tālruni: 20030533 vai e-pastu info@liepajaslelles.lv. LLT ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un LLT sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs par to pārliecinātu.